Nie masz żadnych produktów w Ulubionych.

Reklamacja produktu zakupionego w sklepie withome


1. Jeżeli zakupiony produkt ma wadę klient może:

  1. wypełnić formularz reklamacyjny, w którym oświadczy chęć wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy zobowiązani wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta;
  2. wypełnić formularz reklamacyjny, w którym oświadczy chęć obniżenia ceny produktu albo odstąpienia od umowy sprzedaży. Obniżenie ceny reklamowanego produktu powinno pozostawać w takiej proporcji, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna;

2. Podczas reklamacji produktu konieczne jest przedstawienie dowodu jego zakupu (faktura). Zaleca się dostarczyć reklamowany produkt wraz z oświadczeniem o reklamacji tego produktu.

3. W formularzu reklamacyjnym zaleca się podanie w opisie:

  • danych kontaktowych składającego reklamację,;
  • dowód zakupu produktu (faktura),
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • oczekiwanego sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy).,

Jesteśmy zobowiązani ustosunkować się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a nie ustosunkowaliśmy się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznaliśmy za uzasadnione.

Nasza firma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

Informujemy, że konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji.

 

Formularz reklamacyjny


Reklamację można złożyć w dowolnej formie, jednak w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu reklamacyjnego zalecamy przesłanie poniższego formularza reklamacyjnego na adres email: zwroty@withome.pl. Reklamację można również przesłać na piśmie na adres siedziby firmy MARKIZETA Solarscy sp. j., ul. Jana Pawła II 128, 39-451 Skopanie.